Občanský zákoník od 1.1.2014 a změny pro SPMP ČR, o.s.

Podle nového občanského zákoníku dostane SPMP ČR novou právní formu, ale fungovat bude stále stejně. Občanská sdružení se od 1.1.2014 považují za spolky. Změní se zkratka za názvem organizace – namísto o.s. bude z.s. (zapsaný spolek). Organizační jednotky naší organizace se považují za pobočné spolky také od 1.1.2014.
Pobočný spolek má odvozenou právní způsobilost. IČ a další údaje pobočných spolků se nemění. Práva a povinnosti pobočných spolků určují stanovy. Důležitou podmínkou je, že název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku.
Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří chtějí uplatňovat společný zájem. Spolky budou zapsány do veřejného rejstříku u rejstříkového soudu (tento spadá pod Ministerstvo spravedlnosti). Hlášení o změně pobočných spolků (sídlo, zástupci apod.) se bude oznamovat u rejstříkového soudu. Pobočný spolek je totéž, jako dosavadní organizační jednotka. Znamená to, že všechny organizace SPMP ČR mohou dále fungovat jako pobočné spolky. Jako hlavní spolek je vnímána zastřešující mateřská organizace, t.j. SPMP ČR.
Akt registrace je odpovědností hlavního spolku, t.j. SPMP ČR, protože pobočné spolky jsou zapsány společně s mateřskou organizací. Pokud hlavní spolek má status veřejné prospěšnosti, tak ji mají automaticky také pobočné spolky. Členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba.
V roce 2014 se bude konat Národní konference, která schválí nové stanovy: listopad 2014. Návrh nových stanov dostanou členové SPMP ČR během roku k připomínkování a seznámení, aby delegáti konference mohli zodpovědně rozhodnout. Statutární orgány mají danou lhůtu 3 roky pro zapsání u rejstříkového soudu. Mezitím platí nový zákon (OZ) pro všechny spolky a pobočné spolky.
(zpracováno podle sekretariátu SPMP).